Doradztwo ADR

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych(ang. The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)została sporządzona w Genewie w 1975 roku. Jej cykl nowelizacji wynosi 2 lata, a kolejne wersje wchodzą 1 stycznia w dniu 1 stycznia roku nieparzystego.

Polska ratyfikowała umowę ADR w 1975 roku, w 2002 rokuu została włączona do systemu prawa krajowego ( Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.). Umowa ADR stanowi składnik prawa wspólnotowego.

Każda firma , której działalność polega:

- przewozie towarów niebezpiecznych;
- załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;
- magazynowaniu towarów niebezpiecznych;

Musi posiadać dyplomowanego doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych.
Jeżeli Państwo są zainteresowani doradztwem prosimy o kontakt.

Adam Smolak – doradca ADR w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych.